ПИСМО ИЗХ. № 91-01-281 ОТ 02.11.2005 Г. НА НОИ ОТНОСНО:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 40А ОТ ЗЗО ВЪВ ВРЪЗКА С 16 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗЗО

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА" ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВЯНЕ"

Във връзка с възникнали въпроси по прилагането на 16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО /ДВ бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г./ Ви  уведомяваме следното:

За да са изпълнени изискванията на горепосочената разпоредба, следва  към влизането на закона в сила /21.12.2004 г./ да се налице следните

условия:

1. Лицето да е български гражданин и да има задължение да се осигурява изцяло за своя сметка.

2. Лицето да е пребивавало в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година.

3. Лицето да дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка за периода, през който е пребивавало в чужбина.  За прилагането на 16 няма изискване лицето да е било в чужбина към момента на влизане в сила на разпоредбата. Лицата, които през 2004  г. пребивават повече от 183 дни в чужбина и продължават да живеят извън страната и през следващите години, могат да възстановят  правата си по чл. 40а от ЗЗО след завръщането си в България, дори и да са пребивавали в страната към 21.12.2004 г. и да не са подали заявлението по чл. 40а от ЗЗО при заминаването си в чужбина.

Параграф 16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО е преходна разпоредба и има за цел да уреди заварените към влизане в сила на закона случаи на лица, които са с прекъснати здравноосигурителни права, поради това, че не са внасяли дължимите здравноосигурителни вноски докато са били в чужбина.

За да се възползват от тази разпоредба, лицата следва да се осигуряват 6 последователни месеца съгласно чл. 40а, ал. 2 от ЗЗО или да платят еднократно сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО. В този случай не е необходимо да се подава заявлението по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО.

Възстановяването на здравноосигурителни права не води до отпадане на задължението за внасяне на дължимите осигурителни вноски.

ПИСМО ИЗХ. № 92-05-4 ОТ 26.01.2005 Г. НА НОИ ОТНОСНО:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА НА ЖИВЕЕЩИТЕ В ЧУЖБИНА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) българските граждани, включително и тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление в Националния осигурителен институт. 

Разпоредбата на чл. 40а дава възможност българските граждани, включително и с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, по свое желание да не заплащат здравноосигурителни вноски от датата на напускане на страната до края на годината и за всяка следваща година, в случай че преди заминаването си са подали заявление в съответното териториално поделение на НОИ. За да бъдат възстановени здравноосигурителните им права е необходимо през шест последователни месеца от завръщането им в страната да са внасяни вноски. До възстановяване на здравноосигурителните си права тези лица заплащат оказаната им в страната медицинска помощ.

Правата на българските граждани, пребивавали повече от 183 дни през календарната година, се възстановяват веднага, ако еднократно заплатят сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето.  Следва да се има предвид, че ако не бъде подадено заявление преди заминаването в чужбина, осигурителните вноски се дължат за целия период на пребиваването извън страната. В тези случаи, ако лицето се осигурява на основание чл. 40, ал. 4 ЗЗО, осигурителната вноска се внася върху половината от минималния осигурителен доход например осигурителната вноска за цялата 2005 г. е в размер на 79,20 лв.  Заплащането на сумата от 12 здравноосигурителни вноски не погасява стари задължения за невнесени здравноосигурителни вноски за сметка на лицето, както и задължения за текущо внасяне на вноските.

Разпоредбата на чл. 40а от Закона за здарвното осигуряване (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) дава възможност българските граждани, включително и с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, по свое желание да не заплащат здравноосигурителни вноски от датата на напускане на страната до края на годината и за всяка следваща година в случай, че преди заминаването си са подали заявление в съответното териториална дирекция на НАП. За да бъдат възстановени здравноосигурителните им права е необходимо през шест последователни месеца от завръщането им в страната да са внасяни вноски. До възстановяване на здравноосигурителните си права тези лица заплащат оказаната им в страната медицинска помощ.Правата на българските граждани, пребивавали повече от 183 дни през календарната година, се възстановяват веднага, ако еднократно заплатят сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето.  Следва да се има предвид, че ако не бъде подадено заявление преди заминаването в чужбина, осигурителните вноски се дължат за целия период на пребиваването извън страната. В тези случаи, ако лицето се осигурява на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, осигурителната вноска се внася върху половината от минималния осигурителен доход. Заплащането на сумата от 12 здравноосигурителни вноски не погасява стари задължения за невнесени здравноосигурителни вноски за сметка на лицето, както и задължения за текущо внасяне на вноските.